Criterios de admisión

Segundo o establecido no art. 4.3 do Regulamento de estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo, aprobado polo Consello de Goberno o 14 de marzo de 2007 e modificado polo Consello de Goberno o 16 de abril de 2010, o 8 de febreiro de 2012 e o 18 de decembro de 2012, a selección do alumnado corresponde á Comisión Académica do Máster.

A selección farase en función de:

 • Titulación de acceso relacionada coa especialidade.
 • Curriculum vitae en aspectos relacionados coa temática do Máster.
 • Resto do curriculum vitae (experiencia profesional, bolsas obtidas, cursos, etc.).

Ademais de cumprir os requisitos necesarios para a súa admisión, valorarase positivamente que os nosos alumnos e lumnas cumpran as seguintes competencias transversais:

 • Capacidade de aprendizaxe.
 • Capacidade de adaptación aos cambios.
 • Actitude positiva.
 • Capacidade de asumir responsabilidades.
 • Capacidade de comunicación oral e escrita.
 • Capacidade de planificación, coordinación e organización.
 • Capacidade de resolución de conflitos e problemas.
 • Capacidade de traballo en equipo.
 • Capacidade de análise.
 • Capacidade de traballo independente.

 

Procedemento de admisión

Con carácter previo, realizaráse unha preinscrición no prazo establecido para este Máster con carácter oficial. Ésta realizaráse mediante a presentación aos órganos administrativos correspondentes dun formulario de preinscrición, acompañado da documentación necesaria, que posteriormente será enviada á Comisión Académica do Máster para a súa valoración.

Documentación requerida:

 • DNI
 • Título
 • Certificación académica oficial con nota media en base 10. (en caso de presentar nota media en base 4, converterase a nota en base 10 a través da única referencia oficial de equivalencia entre base 4 e base 10 que temos, que é a que proporciona o Ministerio de Universidades, a través do procedemento online de declaración de equivalencia de nota media de expedientes académicos universitarios realizados no estranxeiro, no enderezo http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
 • Acreditación de idioma estranxeiro nivel B1

*O alumnado que cursou a titulación de orixe na Universidade de Vigo está eximido de presentar o título e a Certificación académica oficial.

Preinscrición na UVigo

 

A Comisión Académica do Máster seleccionará entre os alumnado solicitante, en base á nota media do expediante, o alumnado admitido.

Unha vez finalizado o período de preinscrición, publicaránse na web da Universidade de Vigo, e por calquera outro medio que estipule a Universidade de Vigo, as listas provisionais de estudantes “admitidos/listas de agarda/excluidos provisionais”. Estos últimos disporán de varios días hábiles para aportar a documentación que se lles requira.

Unha vez rematado o prazo de subsanación, publicaránse as listaxes definitivas de “admitidos/listas de agarda/excluidos”.