Formación xenérica (16 ECTS) Un módulo no que se inclúen todos os aspectos psico-socio-pedagóxicos e didácticos con aplicación ao ensino secundario obrigatorio e post-obrigatoria, así como as artísticas, de idiomas e deportivas.

Formación nas didácticas específicas (26 ECTS) Un módulo no que se inclúen todos aqueles aspectos relacionados cos currículos dos ensinos de Secundaria Obrigatoria, Bacharelatos, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas. Este módulo recolle tamén todos os aspectos das distintas aplicacións didácticas en función da especialidade así como aqueles coñecementos de innovación e investigación nos distintos campos de coñecemento.

Practicum (obrigatorio) (12 ECTS) Módulo que está enfocado á adquisición da experiencia nas tres fases do proceso de ensino: Planificación-intervención-avaliación.

Traballo de fin de máster (6 ECTS)

Créditos totais: 60 ECTS

Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066101 Orientación e Función Titorial 3.5 OB
M066102 Desenvolvemento Psicolóxico e de Aprendizaxe na Ensinanza Secundaria 4.5 OB
M066103 Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 4.5 OB
M066104 Sistema Educativo e Educación en Valores 3.5 OB

 

Especialidade Ciencias Experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química

Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066201 A ciencia e súa metodoloxía para o profesorado de educación secundaria 3 OB
M066202 As ciencias experimentais na educación secundaria 5 OB
M066205 Investigación e innovación na educación secundaria 3 OB
M066206 Deseño de investigacións e propostas innovadoras en ciencias experimentais 3 OB
M066203 Didactica das ciencias experimentais na educación secundaria 6 OB
M066204 Elaboración de unidades didácticas 6 OB

 

Especialidade Ciencias Experimentais: Matemáticas e Tecnoloxía

* Na Universidade de Vigo non se oferta a especialidade Matemáticas

Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066201 A ciencia e a súa metodoloxía para o profesorado de educación secundaria 3 OB
M066208 Tecnoloxía e informática para o profesorado de educación secundaria 5 OB
M066205 Investigación e innovación na educación secundaria 3 OB
M066206 Deseño de investigacións e propostas innovadoras en ciencias experimentais 3 OB
M066211 Didáctica da tecnoloxía e informática na educación secundaria 6 OB
M066212 Organización da aula-taller de tecnoloxía 6 OB

 

Especialidade Ciencias Experimentais: Educación Física

Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066213 A educación física na educación secundaria 8 OB
M066216 Innovación docente e iniciación á investigación educativa na educación física 6 OB
M066214 A didáctica da educación física. Deseño e desenvolvemento do curriculo 6 OB
M066215 A didáctica da educación física: Elementos curriculares 6 OB

 

Especialidade Ciencias Sociais: Xeografía e Historia

Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066217 Ciencias sociais na educación secundaria I 3 OB
M066218 Ciencias sociais na educación secundaria II 5 OB
M066221 Innovación e investigación nas ciencias sociais 6 OB
M066219 Aprendizaxe e ensino de Historia e Historia da arte na educación secundaria 6 OB
M066220 Xeografía na educación secundaria 6 OB

 

Especialidad Ciencias Sociales: Humanidades

* En la Universidad de Vigo no se oferta la especialidad Filosofía

Código Nome Creds Car. CUADRI.
M066217 Ciencias sociais na educación secundaria I 3 OB
M066218 Ciencias sociais na educación secundaria II 5 OB
M066221 Innovación e investigación nas ciencias sociais 6 OB
M066223 Economía, administración de empresas e comercio na educación secundaria 12 OB

 

Especialidade Formación Profesional: Sector Servizos

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066225 A formación profesional 8 OB
M066227 Innovación docente e iniciación á investigación na formación profesional 6 OB
M066226 Aprendizaxe e ensino dos módulos das familias profesionais do sector servizos 12 OB

 

Especialidade Formación Profesional: Sector Primario e Secundario

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066225 A formación profesional 8 OB
M066227 Innovación docente e iniciación á investigación na formación profesional 6 OB
M066228 Aprendizaxe e ensino dos módulos das familias profesionais do sector primario e secundario 12 OB

 

Especialidade Formación Profesional: Formación e Orientación Laboral

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066225 A formación profesional 8 OB
M066227 Innovación docente e iniciación á investigación na formación profesional 6 OB
M066229 Formación e orientación laboral 12 OB

 

Especialidade Linguas e Literaturas: Linguas Estranxeiras

Código Nome CREDS. Car. CUADRI
M066230 As linguas extranjeiras no contexto español e internacional 8 OB
M066232 Estratexias de innovación docente no campo das linguas estranxeiras 6 OB
M066231 Didáctica da enseñanza das linguas estranxeiras 12 OB

 

Especialidade Linguas e Literaturas: Linguas Oficiais

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066233 Bases para a enseñanza e o aprendizaxe das linguas 3 OB
M066234 Didáctica da lingua e literatura na educación secundaria 5 OB
M066237 Investigación e innovación na área das linguas 6 OB
M066235 Didáctica da lingua e literatura castelá na educación secundaria 6 OB
M066236 Didáctica da lingua e literatura galega na educación secundaria 6 OB

 

Especialidade Arte

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066242 Complementos para a enseñanza do debuxo 8 OB
M066241 Innovación e investigación no ensino secundario: Música e debuxo 6 OB
M066243 Estratexias didácticas I: A enseñanza 6 OB
M066244 Estratexias didácticas II: Autoevaluación, crítica e analisis 6 OB

 

Especialidade Orientación

Código Nome CREDS. Car. CUADRI.
M066105 Orientación base legal, composición, plans e programas 4 OB
M066106 Diagnóstico e evolución da competencia curricular 4 OB
M066107 Innovación e investigación educativa como factores para a mellora do asesoramento escolar 6 OB
M066252 Atención á diversidade e á súa intervención 4 OB
M066253 A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación 4 OB
M066254 Formación académica e profesional 4 OB
Código Nome Creds. Car. CUADRI.
M066203 Practicas externas 12 OB
M066204 Traballo Fin de Máster 6 OB

 

Guías docentes