Competencias xerais e específicas que os estudantes deben adquirir durante os seus estudos, e que sexan esixibles para outorgar o título.

 • CG1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente.
 • CG2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe respectivos.
 • CG3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.
 • CG4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.
 • CG5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación colectiva do mesmo.
 • CG6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.
 • CG7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.
 • CG8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.
 • CG9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e resolución de conflitos.
 • CG10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de participación e cultura na contorna no que está situado.
 • CG11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada.
 • CG12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe, comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros profesionais da educación.
 • CG13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino.
 • CG14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual, perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época.
 • CG15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación persoal, académica e profesional dos seus fillos.
 • CG16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación.
 • CG17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento profesional.
 • CG18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas novas ou pouco coñecidos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS Ao MÓDULO XENÉRICO (CE- G)

 • CE-G1 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións.
 • CE-G2 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que afectan a aprendizaxe.
 • CE-G3 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
 • CE-G4 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.
 • CE-G5 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles problemas.
 • CE-G6 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país.
 • CE-G7 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional.
 • CE-G8 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá.
 • CE-G9 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia.
 • CE-G10 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
 • CE-G11 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na educación.
 • CE-G12 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar.
 • CE-G13 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e as súas implicacións educativas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS Ao MÓDULO ESPECÍFICO (CE-E)

 • CE-E1 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización.
 • CE-E2 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos.
 • CE-E3 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.
 • CE-E4 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
 • CE-E5 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias correspondentes.
 • CE-E6 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo.
 • CE-E7 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
 • CE-E8 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes.
 • CE-E9 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe.
 • CE-E10 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.
 • CE-E11 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada.
 • CE-E12 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando indicadores de calidade.
 • CE-E13 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor alternativas e solucións.
 • CE-E14 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS Ao PRÁCTICUM (CE-P)

 • CE-P1 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á especialización.
 • CE-P2 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente.
 • CE-P3 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e a convivencia.
 • CE-P4 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a práctica.
 • CT1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo o acceso por Internet.
 • CT2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións.
 • CT3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios.