O Máster para o profesorado de educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional e ensino de idiomas, impártese en tres campus, polo que ten tres centros de adscrición, e a súa coordinación desenvólvese da seguinte maneira:

Coordinación vertical

Esta titulación conta cun sistema de coordinación vertical das actividades docentes baseado no nomeamento dunha Coordinadora Xeral de Máster, así como unha Comisión Académica.

Coordinación xeral do título

 • Josefina Garrido González

Funcións da Coordinación

 • Ser o interlocutor do máster cos servizos e órganos de goberno da Universidade de Vigo
 • Ser o responsable de decidir as actividades para desenvolver que teñan repercusión orzamentaria
 • Ser o último responsable de cumprimentar e pechar as actas de cualificación
 • Calquera outra que lle encomende a CAM ou o centro

 

A comisión académica está formada polas seguintes persoas:

Presidenta

 • Josefina Garrido González

Secretario xeral do máster

 • José María Sánchez Fernández (Facultade de Bioloxía, Vigo)

Pola Facultade de Bioloxía (Campus de Vigo)

 • Raul Iglesias Blanco (Comisión de Calidade)

Pola FCCED (Campus de Pontevedra)

 • Jorge Soto Carballo (Comisión de Calidade)
 • María Álvarez Lires (Vogal)
 • Salvador González González (Coordinador no campus de Pontevedra)

Pola FCCE (Campus de Ourense)

 • Carmen Ricoy Lorenzo (Coordinadora no campus de Ourense)
 • Pino Diaz Pereira (Comisión de Calidade)

Funcións da Comisión Académica

 • Elaborar, e no seu caso, modificar o regulamento de réxime interno da propia comisión, o cal deberá ser remitido á Comisión de Estudos de Posgrao para a súa aprobación.
 • Vixiar o cumprimento da actividade docente e académica (cumprimento de horarios de clases e titorías, depósito da guía docente das materias na secretaria do centro de adscrición do Máster) e velar pola dispoñibilidade dos espazos (aulas, laboratorios, equipos de vídeo conferencia, etc.), en coordinación co centro.
 • Seleccionar os estudantes admitidos no programa.
 • Emitir informe para o recoñecemento de créditos conforme á normativa da Universidade de Vigo.
 • Elaborar o POD/ PDA do Máster no prazo establecido pola Universidade. Para o POD, a CAM poderá contar con persoal docente da Universidade de Vigo, así como con profesorado externo cualificado. A elección do persoal docente deberá cumprir cos criterios obxectivos que aprobe a CAM.
 • Aprobar a distribución do orzamento asignado ao Máster.
 • Todas aquelas que lle sexan encomendadas polo Centro responsable do Máster, relativas á organización académica da titulación.

 

 

Estas dúas figuras encárganse da coordinación e organización da docencia teórico-práctica, coa colaboración da secretaría de docencia deste máster.

En canto ás accións de coordinación vertical:

A coordinadora xeral, reuniuse con todo o profesorado ao comezo do curso para explicar a estrutura do máster aos docentes de nova incorporación, e analizar e propoñer melloras aos docentes que xa estaban a impartir materias. Así mesmo designáronse coordinadores de itinerarios e materias.

 

Coordinación horizontal

Establecense como coordinación horizontal varias figuras:

 • Coordinadora no Campus de Ourense: Carmen Ricoy Lorenzo, profesora na FCCE
 • Coordinadora no Campus de Pontevedra: Salvador González González, profesor na FCCED

Encárganse da coordinación da docencia e do profesorado, contacto co estudantado, etc.

 

Coordinan a docencia e o profesorado dentro de cada itinerario e fai funcións de titores co estudantado.
Tamén se encargan de asignar a titorización de traballos fin de master e prácticas externas.

  • Ciencias Experimentais: Bioloxía, Xeoloxía – Maria Mercedes Alvarez Lires
  • Ciencias Experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía – Julia Serra
  • FP Sector Servizos – Albano Julio Alonso Branco
  • FP Sector Primario e secundaria – Albano Julio Alonso Branco
  • FP Formación e Orientación Laboral – Albano Julio Alonso Blanco
  • Linguas: Linguas estranxeiras – Ana Elina Martínez Insua
  • Linguas: Linguas oficiais – Joaquín Sueiro Justel
  • Artes: Debuxo – Begoña Paz García
  • Ciencias experimentais: Educación Física – Mirian Alvariñas Villaverde
  • Orientación Educativa (Pontevedra) – María Zabalza Cerdeiriña
  • Orientación Educativa (Ourense) – Carmen Ricoy Lorenzo
  • Ciencias Sociais: Xeografía e Historia – Julio Prada Rodríguez
  • Ciencias Sociais: Humanidades – Alberto Vaqueiro García
  • Ciencias Experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía e Informática – Pedro Membiela Iglesia

 

Para as materias que son impartidas por varios docentes, desígnase un profesor coordinador da materia e do profesorado, que se encarga da guía docente e a coordinación de actividades.

Titor de prácticas externas e TFM
Cada estudante ten designado a un profesor como titor de prácticas externas e director de TFM, que o guiará e titorizará nestas dúas materias.