Decreto 66/2007, do 29 de marzo, polo que se establece o procedemento de autorización para a implantación de estudos universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster ou de doutor.

Líñas xerais para implantación dos estudos de Grao e Posgrao no Sistema Universitario de Galicia. Documentos do Consello de Universidades aprobado no Pleno do 5 de novembro de 2007.

Resolución do 17 de decembro de 2007, da Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros do 14 de decembro de 2007, polo que se establecen as condicións ás que deberán adecuarse os títulos que habiliten para o exercicio das profesións reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas.

Orde ECI/3858/2007, do 27 de decembro, pola que se establecen os requisitos para a verificación de títulos universitarios oficiais que habiliten para o exercicio das profesións de Profesor de Educación Secundaria Obrigatoria Bacharelato, Formación Profesional e Ensinos de Idiomas.

Instrucións do 11 de xullo de 2008 da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia sobre o procedemento a seguir para a autorización de títulos oficiais (grao, máster universitario, doutoramento) que pretendan implantarse no curso 2009/2010 (11-7-2008).

Resolución do 18 de xullo da Dirección Xeral de Universidades sobre diversos aspectos relativos aos ensinos de Máster e Doutoramento na nova ordenación universitaria.

Real Decreto 1834/2008, do 8 de novembro, polo que se definen as condicións de formación para o exercicio da docencia na educación secundaria obrigatoria, o bacharelato, a formación profesional e os ensinos de réxime especial e establécense as especialidades dos corpos docentes de ensino secundario.