Xustificación

Os centros que organizan a docencia do Máster poñerán ao dispor do alumnado e profesorado os recursos, materiais e servizos cos que contan. Estes centros son: a Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte no Campus de Pontevedra, a Facultade de Bioloxía do Campus de Vigo e a Facultade de Ciencias da Educación no Campus de Ourense. A adecuación dos seus espazos son idóneos para impartir estes estudos que nunha primeira fase (módulo xenérico) necesita de aulas grandes para as clases máis expositivas e seminarios para o traballo en grupos máis reducidos (15-20 persoas).

Así mesmo, na fase de especialización (módulo específico) a Universidade de Vigo conta cos laboratorios e aulas para o desenvolvemento do mesmo.

Na reunión previa cos decanos das diferentes titulacións os centros da Universidade de Vigo puxeron a disposición deste Máster os recursos e espazos necesarios para a súa implantación. É de interese principal para todo o conxunto da nosa comunidade educativa que este Máster sexa implementado na nosa Universidade.

 

Recursos materiais

A Facultade de Bioloxía dispón dunha dotación suficiente de equipamento e infraestruturas para garantir o desenvolvemento das actividades formativas planificadas. Desde a súa creación a Facultade conta con financiamento, por parte de a UVIGO, para a adquisición, o mantemento e a renovación dos seus recursos docentes tanto de infraestruturas como de equipamento. Conta así mesmo, cos servizos xerais da Universidade para o mantemento de os recursos materiais (Servizo de Unidade Técnica); de revisión e seguridade de os laboratorios (Servizo de Riscos Laborais); e de recollida sistemática de residuos perigosos (Oficina de Medio Ambiente).

A Facultade cumpre a lexislación vixente en canto a accesibilidade e deseño para todos, segundo o disposto en a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. A Facultade conta con ascensores en todas as plantas, ramplas de acceso tanto exteriores como interiores, servizos adaptados, portas de dobre folla en todas as aulas, seminarios, salóns e laboratorios, que permiten o acceso facilmente. Por tanto, non existen barreiras arquitectónicas e mellorouse a accesibilidade poñendo varandas de seguridade en todas as ramplas que non tiñan. A Facultade dispón de conexión inalámbrica (WIFI) en todo o edificio e de servizo de cafetería, comedor e reprografía.

A Facultade de Bioloxía, á hora de establecer ou renovar os convenios con entidades colaboradoras, asegurará que posúan a dotación de materiais e servizos necesarios para garantir o desenvolvemento das actividades formativas planificadas e que cumpran a normativa vixente segundo o disposto na Lei 51/2003.

Saber máis

A Facultade de Ciencias de a Educación de Ourense, é na que previsiblemente se impartirán o novo Máster de Educación Secundaria ocupa gran parte dun recinto universitario que inclúe amplas zonas verdes. As edificacións para actividades docentes e de servizos distribúense en diversos edificios: o Edificio Facultades, no que se atopan, entre outras instalacións, as aulas, laboratorios e servizos do decanato, e os Pavillóns 1º e 2º, en os que se sitúan os despachos do profesorado, así como seminarios e algúns laboratorios.

Saber máis

A Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte conta con unha infraestructura e equipamento docente moi altos. Iso é debido a que a natureza dos seus estudos prima os contidos e competencias que teñen que ver co coñecemento de diversas técnicas, habilidades e a capacidade de aplicalas. A necesidade de dotar ao estudante dese tipo de competencias unida a que o perfil formativo que se pretende desprégase a partir dunha experiencia de coñecemento integrada que, en xeral, non establece separación entre coñecemento teórico e práctico, fan que unha porcentaxe moi alta das actividades de docencia-aprendizaxe desenvólvanse en espazos do tipo aula-instalación deportiva, aula-espazo natural e aula-laboratorio que, en moitos casos, necesitan un alto grao de dotación tecnolóxica.

Saber máis